recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

Obchodní podmínky kurzů

Provozní řád kurzů vedených instruktory Lezecké stěny Kladno a pravidla bezpečnosti v těchto kurzech a při pohybu na Lezecké stěně Kladno

 1. Tento dokument rozšiřuje Provozní řád Lezecké stěny Kladno, který popisuje Zásady a pravidla pro provozování aktivit v prostorách lezecké stěny a povinnosti návštěvníka, a platí pro všechny kurzy realizované Lezeckou stěnou Kladno.
 2. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat a uposlechnout všech pokynů instruktorů Lezecké stěny Kladno (dále také jen „instruktor“), dodržovat Provozní řád Lezecké stěny Kladno a Obchodní podmínky kurzů.
 3. V průběhu kurzu přebírá za účastníka kurzu odpovědnost instruktor při aktivitách daných instruktorem. Každý účastník kurzu (u nezletilých jejich zákonný zástupce) je povinen brát na vědomí, že lezení na stěně a lezení obecně je nebezpečný sport a není proto možné vyloučit riziko zranění bez pochybení instruktora. Proto jsou všichni klienti Lezecké stěny Kladno povinni řešit své osobní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh odpovídající plánovanému druhu aktivit.
 4. Instruktor nenese odpovědnost za bezpečnost, úrazy a škody vzniklé mimo výukové prostory (např. chodba, šatny, WC).
 5. Instruktor nenese odpovědnost za úrazy a škody způsobené nevhodným chováním, hrubou nekázní nebo neuposlechnutím pokynů instruktora.
 6. Instruktor má právo, bez nároku na vrácení kurzovného či náhradu, vyloučit z kurzu účastníky, kteří svým nevhodným chováním nebo neuposlechnutím příkazů ohrožují majetek, zdraví či bezpečnost svoji nebo ostatních účastníků kurzu, pracovníků či instruktorů Lezecké stěny Kladno, nebo závažným způsobem narušují průběh kurzu.
 7. Účastníci kurzu nesmí během kurzu lézt na stěně ani boulderingové stěně sami bez dozoru nebo souhlasu instruktora.

Obchodní podmínky kurzů vedených instruktory Lezecké stěny Kladno

 1. Základní ustanovení
 2. Lezecká stěna Kladno, sídlící na adrese: Huťská ul., parcelní číslo 5918/539, 272 01, Kladno; provozována občanským sdružením Klub START-UP, o. s., IČ: 22722882, poskytuje služby v oblasti provozu umělé stěny, sportovního lezení na umělé stěně, lezeckých kurzů, pořádání závodů v lezení apod. a tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Lezeckou stěnou Kladno a jejími zákazníky – účastníky kurzů (u osob mladších 18-ti let jejich zákonnými zástupci). Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti zákazníka, jež se vztahují k podmínkám stanovených Přihláškou do kurzu, k Provoznímu řádu Lezecké stěny Kladno a Provoznímu řádu kurzů vedených instruktory Lezecké stěny Kladno.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kurzy realizované Lezeckou stěnou Kladno.
 4. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany
 5. Smluvní vztah mezi Lezeckou stěnou Kladno a účastníkem kurzu vzniká na základě písemné, telefonické nebo osobní objednávky účastníka kurzu a akceptace této objednávky Lezeckou stěnou Kladno. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím emailu.
 6. Při objednání kurzu je účastník kurzu povinen upozornit na zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit průběh kurzu (epilepsie, srdeční obtíže, astma, atd.).

III.         Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka sportovního lezení (lezení na umělé stěně, lezení na boulderingové stěně, nácvik jištění, lezecké hry a podobné aktivity), případně výuka lezení na skalách, v lezeckých kurzech pro veřejnost (dále jen „kurz“).
 2. Kurzy probíhají v prostorách Lezecké stěny Kladno na adrese Huťská ul., 272 01, Kladno. V případě konání kurzu v jiných místech bude tato skutečnost účastníkům oznámena před zahájením kurzu.
 3. Platnost kurzu
 4. Platnost kurzu je 6 měsíců od započetí kurzu. Platnost kurzu je možné při neúčasti na kurzu ze zdravotních důvodů prodloužit na základě dohody s instruktorem Lezecké stěny Kladno, toto prodloužení musí být domluveno nejpozději 14 dní před plánovanou poslední lekcí kurzu.
 5. Cena
 6. Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzů.
 7. Cena za plnění je nedílnou součástí přihlášky do kurzu.
 8. Platební podmínky
 9. Platbu za kurz je možné provést hotově na recepci Lezecké stěny Kladno či převodem na číslo účtu Lezecké stěny Kladno.
 10. Platbu je nutné provést nejpozději týden před samotným zahájením kurzu, výjimečně po domluvě v den konání kurzu.
 11. Storno podmínky
 12. V případě stornování ze strany účastníka kurzu Lezecká stěna Kladno účtuje následující poplatky:
 • U kurzů o 1 až 4 lekcích - Stornování v den zahájení kurzu a po termínu zahájení: storno poplatek se rovná 100% z ceny kurzu.
 • U kurzů delších než 4 lekce (pololetní kurzy) – po 14 dnech od zahájení kurzu: storno poplatek se rovná 100% z ceny kurzu.
 • U všech kurzů - při omluvení absence méně než 24hod před konáním kurzu: 100% z ceny kurzu.
 1. Při zrušení kurzu (či absenci účastníka) ze strany účastníka kurzu je možné v kurzu navázat později, nejpozději však do 6-ti měsíců od původního zahájení kurzu. Pokud by se kurz měl konat i bez účastníka kurzu, je možné místo v kurzu přenechat jinému účastníkovi kurzu (náhradníkovi).
 2. Pokud účastník kurzu byl nucen kurz zrušit ze zdravotních důvodů, nemůže sehnat náhradníka a zdravotní stav mu nedovolí kurz dokončit do 6-ti měsíců po původním zahájení kurzu, bude mu navrácena úměrná částka nevyčerpaného kurzovného, avšak pouze v případě, že kurz byl zrušen a neproběhl i bez přítomnosti daného účastníka kurzu (např. Kurz pro 4 lidi se uskutečnil se 3 účastníky).
 3. O navrácení peněz je účastník kurzu povinen zažádat písemně, nejpozději 6 měsíců po původním zahájení kurzu. Je-li žádost podána později, Lezecká stěna Kladno je oprávněna ji odmítnout.

VII.       Organizace kurzu

 1. Kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin, pokud se instruktor Lezecké stěny Kladno a účastník kurzu nedomluví jinak.
 2. Lezecká stěna Kladno je oprávněna kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě objednateli navrátí plnou částku kurzovného, není–li možné kurz uskutečnit v náhradním termínu.
 3. Lezecká stěna Kladno si vyhrazuje právo změnit instruktora v kurzu. Tento fakt není důvodem k reklamaci ze strany účastníka kurzu a nezakládá důvod k navrácení kurzovného.
 4. V případě absence instruktora kurzu zajistí Lezecká stěna Kladno odpovídající náhradu tak, aby lekce mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, lekce se v daném termínu neuskuteční a dodavatel o tom vyrozumí účastníky kurzu neprodleně po rozhodnutí o neuskutečnění lekce. Tato neuskutečněná lekce bude nahrazena v nejbližším možném termínu.
 5. Není-li účastník kurzu přítomen na kurzu, který se uskutečnil i bez něj nebo objednatel nedal svou nepřítomnost vědět v dostatečném předstihu domluveným způsobem, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci či nahrazení lekce kurzu. Instruktor je oprávněn kurz v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden z účastníků kurzu nedostaví bez řádné omluvy do 30minut od zahájení lekce.
 6. Lezecká stěna Kladno je oprávněna kurz zrušit v jeho průběhu jen z vážných důvodů. V takovém případě objednateli navrátí poměrnou částku kurzovného, není-li možné kurz dokončit v náhradním termínu.
 7. Účastník kurzu je oprávněn v průběhu kurzu z vlastní vůle nebo na doporučení instruktora kurz změnit. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do něhož chce objednatel přestoupit.

VIII. Absence a nahrazování kurzů

 1. Informaci o absenci je účastník kurzu povinen předat telefonicky na recepci Lezecké stěny Kladno nejpozději 24hodin před zahájením kurzu.
 2. V případě zrušení kurzu díky absenci všech účastníků, je možno kurz nahradit v jiném termínu, avšak pouze pokud byla recepce Lezecké stěny o absenci informována minimálně 24hod před plánovaným zahájením kurzu.
 3. V případě konání lekce daného kurzu i bez přítomnosti účastníka nárok na náhradu nevzniká.
 4. U pololetních dětských kroužků mají účastníci kurzu nárok na jednu náhradu na pololetí, která proběhne ke konci pololetí kurzem na boulderingové stěně. O termínech této náhradní lekce budou účastníci kurzu (zákonní zástupci) informováni.
 5. Reklamace
 6. Reklamaci na vady kurzu je možné uplatnit pouze písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod reklamace a zároveň přesně specifikovat charakter vad.
 7. Důvodem reklamace nemůže být používané vybavení a materiál, skutečnost, že nevyhovuje instruktor či že byl v kurzu vyměněn instruktor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly účastníkovi kurzu známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo kurzu, cena kurzu apod. ani skutečnosti, že účastníka kurz nebaví či mu nevyhovuje.
 8. Účastník kurzu je povinen uplatnit reklamaci do 30 pracovních dní od zjištění vady. Je-li reklamace uplatněna opožděně, dodavatel je oprávněn ji odmítnout.
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Všechny účastníkem kurzu (nebo jeho zákonným zástupcem) poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 11. Lezecká stěna Kladno neposkytne údaje o účastnících kurzu třetím osobám.
 12. Účastník kurzu (nebo jeho zákonný zástupce) dává dodavateli v souladu se zákonem c.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce a fotografií pořízených v průběhu kurzu k obchodním a marketingovým účelům.
 13. Účastník kurzu je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.
 14. Závěrečná ustanovení
 15. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné podobě.
 16. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2016, upraveno 4.1.2017.


adresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 904
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.