recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

po - ne 10:00 - 22:00

provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY

a dalších činností organizovaných provozovatelem

Provozovatel:  KLUB START-UP, o.s. , Dělnická 244, 272 01 Kladno, IČ: 22722882

Výrobce: Makak climbing, s.r.o.

Lezecká stěna na adrese Huťská ulice, parcelní číslo 5918/539, 272 01 Kladno, provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro vykonávání sportovních aktivit a aktivit sportovního lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky (kurzů) a k pořádání soutěží. Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem, porozumění mu a souhlas s ním potvrzují návštěvníci svým podpisem v knize návštěv minimálně při svém prvním příchodu do Lezecké stěny. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem lezecké stěny a pravidel chování na stěně podrobně seznámili, a že pravidlům v něm obsaženým porozuměli, akceptují je a považují za závazná.

Výklad pojmů

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezecké stěny

buď přímo účastní vlastního lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru

stěny (tj. v části budovy, ve které je stěna postavena).

Odborný dozor (služba, obsluha recepce): odborný dozor může vykonávat osoba určená provozovatelem

Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn jističem zdola pomocí lana vedeného shora.

Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v lezecké aréně a povinnosti návštěvníka:

 1. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit v prostorách lezecké stěny osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 2. Sportovní aktivity v prostorách lezecké stěny jsou povoleny pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek nebo zálohu na vstupní poplatek. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu ze strany provozovatele. Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit odbornému dozoru - službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké stěny odepřít.
 3. 5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen zapsat se při vstupu do prostor lezecké stěny do návštěvní knihy a svým podpisem potvrdit porozumění a seznámení se s provozním řádem.  Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn zapsat do návštěvní knihy číslo a název dokladu, dle nějž ověřil totožnost a věk návštěvníka. Provozovatel není povinen, ale je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení v lezecké aréně a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.
 4. 6. Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lezecké stěně a lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.
 5. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lezecké stěně a lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství v lezecké stěně provádět sportovní aktivity a lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 6. Každý návštěvník je při první návštěvě lezecké stěny povinen absolvovat základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.
 7. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele.
 8. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení pro sportovní lezení, které je bez zjevných závad a nepřekročilo dobu životnosti danou výrobcem. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké stěně povinen zhodnotit aktuální stav svého lezeckého vybavení. Každý návštěvník vykonávající sportovní činnosti lezení, vyžadující vybavení, je povinen disponovat kvalitním a plně funkčním lezeckým vybavením. Každý návštěvník zodpovídá za své lezecké vybavení (sedák, lano, jistící prostředek, atd.) Návštěvníci mají k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě lezení. Veškeré vybavení jsou návštěvníci povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru – služby (pracovníka recepce). Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 9. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké stěně:
 • dodržovat zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.  
 • při lezení se bezpečně jistit. V prostorách stěny je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště,
 • lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi 
 • při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu,  
 • je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců,
 • je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění, 
 • druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění,  
 • jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek. 
 • je zakázáno k jištění používat slaňovací osmu
 • je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění, slaňování z jistících bodů apod.
 • spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny,  
 • je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu,  
 • je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu (služby),  
 • každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit,  
 • každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.  
 • každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké stěně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.  
 • neúměrně dlouhé pády (na „efekt“ ) nejsou povoleny  
 • každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny uvedené v prostoru lezecké stěny či šaten (zejména kontrola délky lan, dodržování zákazů vstupu, používání samojistící brzdy, atd., včetně mimořádných omezení jako je např. provoz v době obnovování lezeckých cest.
 • rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy v lezecké stěně  
 1. 12. Pravidla a zásady rozšiřující provozní řád - pro kurzy lezení (včetně boulderového kroužku, narozeninových oslav apod.)

V průběhu kurzů se účastníci kurzu věnují a učí různým aktivitám spojeným s lezením, včetně jištění, nácviku kontrolovaného pádu apod., která nesou určitá rizika. Všichni účastníci kurzů (za nezletilé děti jejich zákonní zástupci) jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění lezení na lezeckých stěnách a činnostech s tím spojenými, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví, a to spolu se seznámením se s a porozuměním tomuto provoznímu řádu potvrzují svým podpisem přihlášky nejpozději v první den kurzu. Za nezletilé návštěvníky podepisuje přihlášku osoba starší 18let.

Vedoucí kurzu, dále také jen „instruktor“ je zodpovědný za bezpečnost účastníků kurzu, a za jejich úrazy a škody vzniklé při aktivitách daných instruktorem během kurzu. Všichni účastníci v kurzu jsou povinni dodržovat a uposlechnout všech pokynů instruktora, závisí na tom bezpečnost všech účastníků kurzu a návštěvníků stěny. Instruktor není zodpovědný za bezpečnost, úrazy a škody vzniklé mimo výukové prostory (kterými jsou např. chodba, šatny, WC, prostory recepce), zodpovědnost v tu chvíli přebírá osoba starší 18let (zákonný zástupce či pověřená osoba), která dítě přivedla či doprovází a to i ve chvíli své nepřítomnosti v průběhu kurzu. Instruktor není zodpovědný za úrazy a škody způsobené nevhodným chováním, hrubou nekázní nebo neuposlechnutím pokynů instruktora. Instruktor smí vyloučit z kurzu účastníka, který svým nevhodným chováním nebo neuposlechnutím příkazů ohrožuje bezpečnost svoji nebo ostatních účastníků kurzu. Účastníci kurzu nesmí během kurzu lézt na stěně ani bouldrovací stěně či campusu sami bez dozoru, nebo souhlasu instruktora. Jeden instruktor nemá ve své výukové skupině nikdy více než 6 aktivně zapojených účastníků podílejících se na činnostech spojených s lezením.

 1. 13. Pravidla a zásady rozšiřující provozní řád - pro příměstské tábory, tábory a akce pořádané mimo prostory stěny

V průběhu táborů, činností s nimi spojenými a akcemi pořádanými mimo stěnu se účastníci kurzu věnují a učí různým aktivitám spojeným s lezením, včetně jištění, nácviku kontrolovaného pádu apod. Povaha a program takových akcí je koncipována tak, že se účastníci účastní také doprovodných činností (např. návštěva jiných sportovišť, přesun na tato sportoviště, tedy transport dopravními prostředky, pohyb kolem táborového ohně atd.). Tyto činnosti mohou nést také určitý stupeň rizika. Osoby (instruktoři), které mají v dané době za účastníky odpovědnost, mohou jejich bezpečnost zajistit jedině, když se účastníci chovají a jednají dle jejich pokynů. Všichni účastníci výše uvedených akcí (za nezletilé děti jejich zákonní zástupci) jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění těchto činností, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví, a tuto skutečnost spolu se seznámením se s provozním řádem a jeho porozumění potvrzují svým podpisem přihlášky nejpozději v první den konání akce. Za nezletilé návštěvníky podepisuje přihlášku osoba starší 18-let.

 1. 14. Pravidla a zásady rozšiřující provozní řád - pro závody pořádané stěnou

Závodní lezení a aktivity s tím spojené nesou díky své povaze větší míru rizika (v rozšíření bodu č.1 tohoto provozního řádu). Každý návštěvník (nejen závodníci, ale také doprovod) má při závodech zodpovědnost za svou bezpečnost a za případné úrazy a škody vzniklé při pobytu a aktivitách v prostorách stěny. Za nezletilé návštěvníky je za jejich bezpečnost a za jejich úrazy a škody vzniklé při pobytu a aktivitách v prostorách stěny zodpovědná osoba starší 18-ti let, která nezletilého návštěvníka doprovází, výjimkou je jediná situace, kdy je návštěvník jištěn na laně organizátorem závodu určeným provozovatelem. Skutečnost, že na stěně probíhá mimořádná situace (závod), se kterou jsou spojená zvýšená rizika pro všechny návštěvníky, má návštěvník možnost zjistit při vstupu do provozovny (prostor recepce, stěny) z informační cedule,  či informováním se u služby (obsluhy recepce).

 1. Osoby, vedoucí na stěně soukromé kurzy, tak mohou činit pouze po předchozí domluvě s provozovatelem a obdržením jeho souhlasu. Provozovatel a vedoucí kurzu se domluví na ceně vstupného pro účastníky kurzu. Před zahájením kurzu jsou vedoucí povinni o provozování soukromého kurzu informovat službu na stěně. Pokud na stěně bude probíhat soukromý kurz bez vědomí a svolení provozovatele, provozovatel si vyhrazuje právo udělit vedoucímu kurzu pokutu 1000,-Kč. Vedoucí soukromého kurzu přebírá veškerou zodpovědnost za jeho účastníky.
 2. 16. Vedoucím kurzu (instruktorem) může být jen osoba starší 15 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěněkterá má uzavřenou smlouvu či jinou dohodu s provozovatelem. Vedoucím (instruktorem) kurzu pořádaného jiným subjektem (osobou, sdružením, firmou atd.) než je provozovatel této stěny musí být osoba starší 18let. Provozovatel nenese zodpovědnost za účastníky kurzů, jejich bezpečnost a za jejich úrazy a škody vzniklé při aktivitách během kurzu, který není pořádaný provozovatelem.
 3. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorách lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.  
 4. V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit či konzumovat jiné návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostorách k tomu určených.
 5. 19. Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně dopustila opakovaně.
 6. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 7. Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 8. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezecké stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu do lezecké stěny a taktéž v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy lezecké stěny a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize, a to minimálně při první návštěvě lezecké stěny.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

V Kladně, dne 26.09.2013, naposledy aktualizováno dne 16.9.2016

Provozovatel: KLUB START- UP, o.s.

Předseda sdružení: Pavel Doležaladresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 912
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.