the watchmaking crafts of cheap vape Příslušenství under $53 is in the highest flight.
the modern design of best men rolex replica is exceptional.replica rolex watch usa remain making improvement.
Lezecká stěna Kladno

recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZOVANÝCH PROVOZOVATELEM

Provozovatel: KLUB START-UP, o.s. , Dělnická 244, 272 01 Kladno, IČ: 22722882

Výrobce: Makak climbing, s.r.o.

Lezecká stěna na adrese Huťská ulice, parcelní číslo 5918/539, 272 01 Kladno, provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro vykonávání sportovních aktivit a aktivit sportovního lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky (kurzů) a k pořádání soutěží. Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem, porozumění mu a souhlas s ním potvrzují návštěvníci svým podpisem v knize návštěv minimálně při svém prvním příchodu do Lezecké stěny. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem lezecké stěny a pravidel chování na stěně podrobně seznámili, a že pravidlům v něm obsaženým porozuměli, akceptují je a považují za závazná.

VÝKLAD POJMŮ

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezecké stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části budovy, ve které je stěna postavena).

Odborný dozor (služba, obsluha recepce): odborný dozor může vykonávat osoba určená provozovatelem

Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.
Druholezec: lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn jističem zdola pomocí lana vedeného shora.
Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v lezecké aréně a povinnosti návštěvníka:
1. Aktivita sportovního lezení a s tím spojené činnosti v prostorách lezecké stěny představují určitá rizika. Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění lezení na lezeckých stěnách a činnostech s tím spojenými, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají.
Návštěvníci zúčastňující se aktivit pořádaných a vedených vedoucím kurzu dodaným provozovatelem (kurzy a kroužky na stěně, tábory na stěně, tábory a akce mimo stěnu, závody apod.), jsou povinni se seznámit i s body tohoto provozního řádu, který provozní řád doplňují v návaznosti na daný typ akce. Za nezletilé návštěvníky přebírá plnou zodpovědnost zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená odpovědná osoba, starší 18 let.. U závodů vyjadřují návštěvníci porozumění a souhlas s provozním řádem vstupem do prostorů stěny v den konání závodu, až do doby ukončení závodu.
Činnost lezecké stěny, a s tím spojené aktivity, je pojištěna na způsobení škody druhé osobě. Návštěvníci stěny nejsou pojištěni na škody na zdraví či majetku způsobené vlastním zaviněním.
Parkoviště lezecké stěny není hlídané a provozovatel nenese odpovědnost za vozidlo a jiné dopravní prostředky zaparkované v areálu lezecké stěny a výbavu těchto vozidel či dopravních prostředků.
Návštěvník je povinen si své věci odložit v šatně do zamčené skřínky, včetně své obuvi. Za odložené věci mimo zamčené skříňky provozovatel nenese odpovědnost. Provozovatel zásadně nedoporučuje vnášení a odložení klenotů, peněz a jiných cenností. Nechte takové věci raději doma.

 1. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Návštěvník svým souhlasem provozního řádu prohlašuje, že jeho zdravotní stav nevylučuje vykonávání činnosti lezení a aktivit s tím spojených. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 2. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit v prostorách lezecké stěny osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 3. Sportovní aktivity v prostorách lezecké stěny jsou povoleny pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek nebo odevzdaly svou čipovou kartu na recepci stěny. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu ze strany provozovatele. Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit odbornému dozoru - službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké stěny odepřít.
 4. Každý návštěvník starší 15 let je povinen nahlásit svůj příchod na recepci stěny a před prvním vstupem vyplnit a odeslat registrační formulář s porozuměním a seznámením se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.
 5. Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lezecké stěně a lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme plnou odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Potvrzením registračního formuláře zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená prohlašuje, že přebírá plnou odpovědnost za bezpečnost jemu osobě svěřených a jeho osobou doprovázených nezletilých dětí a mladistvých. Doprovázející osoby starší 18 let se zavazují, že z jejich strany bude dodržován platný provozní řád lezecké stěny, jakož i zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezecké stěně uvedené v tomto provozním řádu. Zároveň doprovázející osoba prohlašuje, že zákonní zástupci doprovázených dětí byli seznámeni se skutečností, že děti budou provozovat sportovní činnost včetně sportovní aktivity lezení a jištění na umělé lezecké stěně pod dohledem doprovázené osoby a že s provozováním všech těchto aktivit vyjádřili svůj souhlas i s vědomím veškerých případných možných rizik včetně možnosti vzniku škody na zdraví. Doprovázející osoba přebírá odpovědnost za případné vzniklé škody jimi způsobené provozovateli lezecké stěny Kladno či třetím osobám.
 6. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lezecké stěně a lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Osoba starší 15 let je povinna vyplnit a odeslat registrační formulář, ve kterém souhlasí s provozním řádem lezecké stěny. Jinak mohou mladiství v lezecké stěně provádět sportovní aktivity a lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí vyplněním a odesláním registračního formuláře.
 7. Každý návštěvník je při první návštěvě lezecké stěny povinen absolvovat základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.
 8. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele.
 9. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení pro sportovní lezení, které je bez zjevných závad a nepřekročilo dobu životnosti danou výrobcem. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké stěně povinen zhodnotit aktuální stav svého lezeckého vybavení. Každý návštěvník vykonávající sportovní činnosti lezení, vyžadující vybavení, je povinen disponovat kvalitním a plně funkčním lezeckým vybavením. Každý návštěvník zodpovídá za své lezecké vybavení (sedák, lano, jistící prostředek, atd.)
  Návštěvníci mají k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě lezení. Veškeré vybavení jsou návštěvníci povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru – služby (pracovníka recepce). Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 10. Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké stěně: - dodržovat zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky. - při lezení se bezpečně jistit. V prostorách stěny je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště, - lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi - při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu, - je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců, - je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění, - druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění, - jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek. - je zakázáno k jištění používat slaňovací osmu - je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění, slaňování z jistících bodů apod. - spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny, - je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu, - je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu (služby), - každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit, - každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá. - Každý návštěvník má povinnost nahlásit úraz, který vznikl v souvislosti s aktivitou provozovanou na lezecké stěně a pokud tak neučiní, bere si na sebe rizika spojená s případným dalším řešením úrazu, který nebude nahlášen, zaznamenán a podepsán v knize úrazů. - odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu. - každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké stěně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.
  - neúměrně dlouhé pády (na „efekt“ ) nejsou povoleny - každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny uvedené v prostoru lezecké stěny či šaten (zejména kontrola délky lan, dodržování zákazů vstupu, používání samojistící brzdy, atd., včetně mimořádných omezení jako je např. provoz v době obnovování lezeckých cest. - rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy v lezecké stěně

PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ LEZENÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZOVANÝCH PROVOZOVATELEM

 1. Pravidla a zásady rozšiřující provozní řád - pro kurzy lezení (včetně boulderového kroužku, narozeninových oslav apod.) V průběhu kurzů se účastníci kurzu věnují a učí různým aktivitám spojeným s lezením, včetně jištění, nácviku kontrolovaného pádu apod., která nesou určitá rizika. Všichni účastníci kurzů (za nezletilé děti jejich zákonní zástupci) jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění lezení na lezeckých stěnách a činnostech s tím spojenými, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví, a to spolu se seznámením se a porozuměním tomuto provoznímu řádu potvrzují vyplněním a odesláním registračního formuláře. Za nezletilé návštěvníky potvrdí souhlas provozního vyplněním a odesláním registračního formuláře osoba starší 18let. V průběhu kurzu přebírá za účastníka kurzu odpovědnost instruktor při aktivitách daných instruktorem. Každý účastník kurzu (u nezletilých jejich zákonný zástupce) je povinen brát na vědomí, že lezení na stěně a lezení obecně je nebezpečný sport a není proto možné vyloučit riziko zranění bez pochybení instruktora. Proto jsou všichni klienti Lezecké stěny Kladno povinni řešit své osobní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh odpovídající plánovanému druhu aktivit.Všichni účastníci v kurzu jsou povinni dodržovat a uposlechnout všech pokynů instruktora, závisí na tom bezpečnost všech účastníků kurzu a návštěvníků stěny. Instruktor není zodpovědný za bezpečnost, úrazy a škody vzniklé mimo výukové prostory (kterými jsou např. chodba, šatny, WC, prostory recepce), zodpovědnost v tu chvíli přebírá osoba starší 18let (zákonný zástupce či pověřená osoba), která dítě přivedla či doprovází a to i ve chvíli své nepřítomnosti v průběhu kurzu. Instruktor není zodpovědný za úrazy a škody způsobené nevhodným chováním, hrubou nekázní nebo neuposlechnutím pokynů instruktora. Instruktor smí vyloučit z kurzu účastníka, který svým nevhodným chováním nebo neuposlechnutím příkazů ohrožuje bezpečnost svoji nebo ostatních účastníků kurzu. Účastníci kurzu nesmí během kurzu lézt na stěně ani bouldrovací stěně či campusu sami bez dozoru, nebo souhlasu instruktora.
 2. Pravidla a zásady rozšiřující provozní řád - pro příměstské tábory, tábory a akce pořádané mimo prostory stěny V průběhu táborů, činností s nimi spojenými a akcemi pořádanými mimo stěnu se účastníci kurzu věnují a učí různým aktivitám spojeným s lezením, včetně jištění, nácviku kontrolovaného pádu apod. Povaha a program takových akcí je koncipována tak, že se účastníci účastní také doprovodných činností (např. návštěva jiných sportovišť, přesun na tato sportoviště, tedy transport dopravními prostředky, pohyb kolem táborového ohně atd.). Tyto činnosti mohou nést také určitý stupeň rizika. Osoby (instruktoři), které mají v dané době za účastníky odpovědnost, mohou jejich bezpečnost zajistit jedině, když se účastníci chovají a jednají dle jejich pokynů. Všichni účastníci výše uvedených akcí (za nezletilé děti jejich zákonní zástupci) jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění těchto činností, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví, a tuto skutečnost spolu se seznámením se s provozním řádem a jeho porozumění potvrzují svým podpisem přihlášky nejpozději v první den konání akce. Za nezletilé návštěvníky podepisuje přihlášku osoba starší 18-let.
 3. Pravidla a zásady rozšiřující provozní řád - pro závody pořádané stěnou
  Závodní lezení a aktivity s tím spojené nesou díky své povaze větší míru rizika (v rozšíření bodu č.1 tohoto provozního řádu). Každý návštěvník (nejen závodníci, ale také doprovod) má při závodech zodpovědnost za svou bezpečnost a za případné úrazy a škody vzniklé při pobytu a aktivitách v prostorách stěny. Za nezletilé návštěvníky je za jejich bezpečnost a za jejich úrazy a škody vzniklé při pobytu a aktivitách v prostorách stěny zodpovědná osoba starší 18-ti let, která nezletilého návštěvníka doprovází, výjimkou je jediná situace, kdy je návštěvník jištěn na laně organizátorem závodu určeným provozovatelem. Skutečnost, že na stěně probíhá mimořádná situace (závod), se kterou jsou spojená zvýšená rizika pro všechny návštěvníky, má návštěvník možnost zjistit při vstupu
  do provozovny (prostor recepce, stěny) z informační cedule, či informováním se u služby (obsluhy recepce).
 4. Osoby, vedoucí na stěně soukromé kurzy, tak mohou činit pouze po předchozí domluvě s provozovatelem a obdržením jeho souhlasu. Provozovatel a vedoucí kurzu se domluví na ceně vstupného pro účastníky kurzu. Před zahájením kurzu jsou vedoucí povinni o provozování soukromého kurzu informovat službu na stěně. Pokud na stěně bude probíhat soukromý kurz bez vědomí a svolení provozovatele, provozovatel si vyhrazuje právo udělit vedoucímu kurzu pokutu 1000,-Kč. Vedoucí soukromého kurzu přebírá veškerou zodpovědnost za jeho účastníky.
 5. Vedoucím kurzu (instruktorem) může být jen osoba starší 15 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu či jinou dohodu s provozovatelem. Vedoucím (instruktorem) kurzu pořádaného jiným subjektem (osobou, sdružením, firmou atd.) než je provozovatel této stěny musí být osoba starší 18let. Provozovatel nenese zodpovědnost za účastníky kurzů, jejich bezpečnost a za jejich úrazy a škody vzniklé při aktivitách během kurzu, který není pořádaný provozovatelem.
 6. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorách lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.
 7. V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit či konzumovat jiné návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostorách k tomu určených.
 8. Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně dopustila opakovaně.
 9. Návštěvník vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasí že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 10. Návštěvníci souhlasem provozního řádu v registračním systému vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 11. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezecké stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu do lezecké stěny a taktéž v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí registračního systému a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým přihlášením do registračního systému, a to před první návštěvou lezecké stěny.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – NAKLÁPĚCÍ STĚNA

 1. Naklápěcí stěna (dále už jen stěna) se ovládá pomocí dvou tlačítek. Tlačítko označené DOLŮ nastavuje větší převislost stěny (maximální rozsah sklonů 17° - 45° ). Tlačítko označené NAHORU vrací stěnu zpět na menší převislost.Červené tlačítko TOTAL STOP smí být použito pouze v nouzové situaci. Zmáčknutím tohoto tlačítka dojde ke znehybnění stěny. V případě použití tlačítka TOLAL STOP je znovuuvedení stěny do provozu možné pouze s klíčem, který je umístěn na baru lezecké stěny.Před změnou polohy stěny je potřeba se ujistit, že se na stěně ani 4,5 metru před stěnou nenachází další osoba.Během nastavování polohy na stěně nesmí nikdo lézt.Během nastavování polohy stěny je důležité věnovat se výhradně této činnosti a nevzdalovat se od ovládacích prvků naklápěcí stěny. Jakmile je nastaven vámi požadovaný sklon, nebo je stěna v mezním sklonu (17° nebo 45°), ihned uvolněte tlačítko.
 2. Je zakázáno: používat obě ovládací tlačítka současně, rychle měnit polohy, držet stisknuté tlačítko, i když je stěna v krajní poloze. Dále je zakázáno stěnu jakkoliv nestandardně uvádět do pohybu. Stěna je určena výhradně k lezení. Je zakázáno jakkoliv vstupovat do prostoru za stěnou. Ve výjimečných případech může za stěnu vstupovat pracovník údržby. V takovém případě však musí být stěna znehybněna tlačítkem TOTAL STOP a klíč od resetovacího zařízení musí mít u sebe pracovník údržby, který je za stěnou.

Stěnu nesmí ovládat osoby mladší 16ti let.

Pokud na stěně zjistíte jakoukoliv závadu, neprodleně informujte obsluhu baru lezecké stěny.

Výrobce: MAKAK climbing s.r.o., Liberecká 480/104 46601 Jablonec nad Nisou

Provozovatel: Klub START-UP, o.s. Dělnická 244, 272 01 Kladno – Lezecká stěna Kladno

OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZŮ VEDENÝCH INSTRUKTORY LEZECKÉ STĚNY KLADNO

 1. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany - Smluvní vztah mezi Lezeckou stěnou Kladno a účastníkem kurzu vzniká na základě písemné, telefonické nebo osobní objednávky účastníka kurzu a akceptace této objednávky Lezeckou stěnou Kladno. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím emailu.Při objednání kurzu je účastník kurzu povinen upozornit na zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit průběh kurzu (epilepsie, srdeční obtíže, astma, atd.).
 2. Předmět plnění - Předmětem plnění je výuka sportovního lezení (lezení na umělé stěně, lezení na boulderingové stěně, nácvik jištění, lezecké hry a podobné aktivity), případně výuka lezení na skalách, v lezeckých kurzech pro veřejnost (dále jen „kurz“). Kurzy probíhají v prostorách Lezecké stěny Kladno na adrese Huťská ul., 272 01, Kladno. V případě konání kurzu v jiných místech bude tato skutečnost účastníkům oznámena před zahájením kurzu.
 3. Cena a platební podmínky - Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzů. Platbu za kurz je možné provést hotově na recepci Lezecké stěny Kladno.
 4. Storno podmínky – kurzy lezení
 • 6 – 0 hodin před začátkem kurzu – poplatek 100 % z ceny kurzu
 • 12 – 7 hodin před začátkem kurzu – poplatek 50 % z ceny kurzu
 • 24 – 13 hodin před začátkem – poplatek 25 % z ceny kurzu

V případě že nebudete moci na Váš kurz přijít neprodleně napište SMS na číslo 730 827 904. Délka a cena kurzu je závazná a měnit lze pouze po předchozí domluvě.

 1. Storno podmínky – narozeninové oslavy, skupinové akce, lezení na skalách
 • 6 – 0 hodin před začátkem kurzu – poplatek 100 % z ceny programu
 • 12 – 7 hodin před začátkem kurzu – poplatek 75 % z ceny programu
 • 24 – 13 hodin před začátkem – poplatek 50 % z ceny programu
 • 48 – 25 hodin před začátkem – poplatek 30 % z ceny programu

V případě že budeme mít objednané občerstvení s dortem cena storna 0 - 72 hodin před oslavou je 70% z ceny občerstvení.

V případě že nebudete moci Vaši oslavu uskutečnit neprodleně napište SMS na číslo 730 827 904. Délka a cena kurzu je závazná a měnit lze pouze po předchozí domluvě.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

V Kladně, dne 26.09.2013, naposledy aktualizováno dne 1.1.2020

Provozovatel: KLUB START- UP, o.s.

Předseda sdružení: Pavel Doležaladresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 904
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.