recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZOVANÝCH PROVOZOVATELEM

Provozovatel: KLUB START-UP,  z.s. Dělnická 244, 272 01 Kladno, IČ: 22722882

Výrobce: Makak climbing, s.r.o.

Lezecká stěna na adrese Na Valmetce 3514 ulice, parcelní číslo 5918/539, 272 01 Kladno, provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro vykonávání sportovních aktivit a aktivit sportovního lezení (dále jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky (kurzů) a k pořádání soutěží. Všichni návštěvníci lezecké stěny starší 15 ti let jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Za osoby mladší 15 ti let, přebírá odpovědnost zletilá osoba.

Seznámení s provozním řádem, porozumění mu a souhlas s ním potvrzují návštěvníci svou registrací do online systému a zakoupením vstupenky při příchodu do Lezecké stěny. Zakoupením vstupenky návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem lezecké stěny a pravidel chování na stěně podrobně seznámili, a že pravidlům v něm obsaženým porozuměli, akceptují je a považují za závazná.

 

VÝKLAD POJMŮ

Návštěvník:

Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezecké stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části budovy, ve které je stěna postavena).

Odborný dozor (služba, obsluha recepce):

Odborný dozor může vykonávat osoba určená provozovatelem.

Prvolezec:

Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec:

Lezec, který je jištěn jističem zdola pomocí lana vedeného shora.

Jistič:

Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Dítě:

Osoba mladší 15 let, která smí do prostoru sportoviště vstoupit a vykonávat zde jakoukoliv činnost pouze pod dohledem rodiče/jiné, rodičem pověřené zletilé osoby.

Mladistvý:

Osoba ve věku 15 - 18 let, která smí do prostoru sportoviště vstoupit a vykonávat zde jakoukoliv činnost pouze pod dohledem osoby starší 18 let. Bez doprovodu osoby starší 18 let smí mladistvý vstoupit do prostoru sportoviště pouze po předložení souhlasu podepsaného zákonným zástupcem.

Rodič:

Osoba dohlížející na dítě - rodič, zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba, která nese za dítě odpovědnost.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v lezecké aréně a povinnosti návštěvníka:

 1. Aktivita sportovního lezení a s tím spojené činnosti v prostorách lezecké stěny představují určitá rizika. Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění lezení na lezeckých stěnách a činnostech s tím spojenými, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví či smrti. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které bezpečně ovládají techniku lezení a jištění (včetně zachycení pádů).
 1. Sportovní aktivity v prostorách lezecké stěny jsou povoleny pouze osobám, které při vstupu zaplatily vstupní poplatek. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu ze strany provozovatele. Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit odbornému dozoru - službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké stěny odepřít.
 1. Každý návštěvník starší 15 let je povinen nahlásit svůj příchod na recepci stěny a před prvním vstupem vyplnit a odeslat registrační formulář s porozuměním a seznámením se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.
 1. Děti mohou provádět sportovní aktivity v lezecké stěně a lezení pouze pod přímým dohledem rodiče, který za něho převezme plnou odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Potvrzením registračního formuláře zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená prohlašuje, že přebírá plnou odpovědnost za bezpečnost jemu osobě svěřených a jeho osobou doprovázených nezletilých dětí a mladistvých. Rodiče se zavazují, že z jejich strany bude dodržován platný provozní řád lezecké stěny, jakož i zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezecké stěně uvedené v tomto provozním řádu. Zároveň doprovázející osoba prohlašuje, že zákonní zástupci doprovázených dětí byli seznámeni se skutečností, že děti budou provozovat sportovní činnost včetně lezení a jištění na umělé lezecké stěně pod dohledem doprovázené osoby, a že s provozováním všech těchto aktivit vyjádřili svůj souhlas i s vědomím veškerých případných možných rizik včetně možnosti vzniku škody na zdraví. Doprovázející osoba přebírá odpovědnost za případné vzniklé škody jimi způsobené provozovateli lezecké stěny Kladno či třetím osobám.
 1. Mladiství mohou provádět sportovní aktivity v lezecké stěně a lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lezecké stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Osoba starší 15 let je povinna vyplnit a odeslat registrační formulář, ve kterém souhlasí s provozním řádem lezecké stěny. Jinak mohou mladiství v lezecké stěně provádět sportovní aktivity a lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí vyplněním a odesláním registračního formuláře.
 1. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Návštěvník svým souhlasem provozního řádu prohlašuje, že jeho zdravotní stav nevylučuje vykonávání činnosti lezení a aktivit s tím spojených. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit v prostorách lezecké stěny osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 1. Každý návštěvník vykonávající sportovní činnosti lezení, vyžadující vybavení, je povinen disponovat kvalitním a plně funkčním lezeckým vybavením. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení pro sportovní lezení, které je bez zjevných závad a nepřekročilo dobu životnosti danou výrobcem. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezecké stěně povinen zhodnotit aktuální stav svého lezeckého vybavení. Každý návštěvník zodpovídá za své lezecké vybavení (sedák, lano, jistící prostředek, atd.)
  Návštěvníci mají k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě lezení. Veškeré vybavení jsou návštěvníci povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru – služby (pracovníka recepce). Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 1. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.
 1. Každý návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.
 1. V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit či konzumovat jiné návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostorách k tomu určených.
 1. Osoby, vedoucí na stěně soukromé kurzy, tak mohou činit pouze po předchozí domluvě s provozovatelem a obdržením jeho souhlasu. Provozovatel a vedoucí kurzu se domluví na ceně vstupného pro účastníky kurzu. Před zahájením kurzu jsou vedoucí povinni o provozování soukromého kurzu informovat službu na stěně. Pokud na stěně bude probíhat soukromý kurz bez vědomí a svolení provozovatele, provozovatel si vyhrazuje právo udělit vedoucímu kurzu pokutu 5000,-Kč. Vedoucí soukromého kurzu přebírá veškerou zodpovědnost za jeho účastníky.
 1. Návštěvník vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasí, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného lezení v lezecké stěně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 1. Návštěvníci souhlasem provozního řádu v registračním systému vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 1. Činnost lezecké stěny, a s tím spojené aktivity, je pojištěna na způsobení škody druhé osobě. Návštěvníci stěny nejsou pojištěni na škody na zdraví či majetku způsobené vlastním zaviněním. Parkoviště lezecké stěny není hlídané a provozovatel nenese odpovědnost za vozidlo a jiné dopravní prostředky zaparkované v areálu lezecké stěny a výbavu těchto vozidel či dopravních prostředků. Návštěvník má možnost si své věci odložit v šatně do zamčené skřínky, včetně své obuvi. Za odložené věci mimo zamčené skříňky provozovatel nenese odpovědnost. Provozovatel zásadně nedoporučuje vnášení a odložení klenotů, peněz a jiných cenností. Nechte takové věci raději doma.
 1. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezecké stěny počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu do lezecké stěny a taktéž v prostorách lezecké stěny tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí registračního systému a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým přihlášením do registračního systému, a to před první návštěvou lezecké stěny.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA NA STĚNĚ S LANEM:

 

 1. Všichni návštěvníci dodržují zásady bezpečného lezení. Lezec je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to dvojitým osmičkovým uzlem. Veřejnosti je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny.
 1. Je zakázáno používat lano kratší než 40 m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
 1. Lezci se při lezení bezpečně jistí. Je zcela zakázáno sólové lezení.
 1. Je zakázáno využívat pro jištění slaňovací osmu.
 1. Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných lezeckých pomůcek.
 1. Při jištění je zakázáno sedět či ležet, věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití apod.
 1. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen cvaknout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 1. Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě řádně zapnuté karabiny koncového jištění.
 1. Neúměrně dlouhé pády a rychlé spouštění je přísně zakázáno.
 1. Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
 1. Na jedné výstupové linii smí lézt pouze jeden lezec.
 1. V případě velkého váhového rozdílu mezi lezcem a jističem se doporučuje používat jistící pomůcku OHM, kterou lze zapůjčit na recepci.
 1. Je zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
 1. Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
 1. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky.
 2. Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 1. Je zakázáno upravovat stávající cesty. Na technické závady na stěně (uvolněný chyt, vyčnívající šroub, poškození dopadiště a podobně) lezec upozorní personál stěny, případně využívá informační tabule k tomu určené.
 1. Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se tohoto jednání dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.
 1. V případě výskytu úrazu je každý návštěvník povinen okamžitě informovat službu a v případě nutnosti poskytnout zraněnému první pomoc. Služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci a je povinna zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
 1. Návštěvník je povinen respektovat mimořádná omezení (omezení při obměně lezeckých cest apod.).
 1. Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy lezecké stěny.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA - BOULDERINGOVÁ STĚNA A CAMPUS:

 1. Na jedné boulderové cestě je zakázáno současné lezení dvou či více lezců.
 1. Návštěvník, který právě neleze, se nesmí zdržovat pod lezoucím návštěvníkem. Záchrana či přidržování lezce je povolena.
 1. Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
 1. Během lezení na boulderové stěně na sobě nemějte přebytečné vybavení (sedací úvazek atp.).
 1. Naklápěcí stěna - návštěvník je povinen dodržovat návod, který lze nalézt u naklápěcí stěny.

PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ LEZENÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZOVANÝCH PROVOZOVATELEM

 

PRAVIDLA A ZÁSADY ROZŠIŘUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD PRO KURZY A KROUŽKY LEZENÍ

   Slovo kurz může být pojem použit pro všechny sportovní činnosti, kroužky lezení, přednášky, semináře, tábory, sportovní lekce aj. pořádané lezeckou stěnou Kladno.

   V průběhu kurzů se účastníci kurzu věnují a učí různým aktivitám spojeným s lezením, včetně jištění, nácviku kontrolovaného pádu apod., která nesou určitá rizika. Všichni účastníci kurzů (za nezletilé děti jejich zákonní zástupci) jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění těchto činností, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví, a tuto skutečnost spolu se seznámením, se s provozním řádem, jeho porozuměním a akceptování potvrzují odesláním přihlášky a zaplacením poplatku za daný kurz / akci.

   V průběhu kurzu přebírá za účastníka kurzu odpovědnost instruktor při aktivitách daných instruktorem. Každý účastník kurzu (u nezletilých jejich zákonný zástupce) je povinen brát na vědomí, že lezení na stěně a lezení obecně je nebezpečný sport a není proto možné vyloučit riziko zranění bez pochybení instruktora. Proto jsou všichni klienti Lezecké stěny Kladno povinni řešit své osobní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh odpovídající plánovanému druhu aktivit. Všichni účastníci v kurzu jsou povinni dodržovat a uposlechnout všech pokynů instruktora, závisí na tom bezpečnost všech účastníků kurzu a návštěvníků stěny.

   Instruktor není zodpovědný za bezpečnost, úrazy a škody vzniklé mimo výukové prostory (kterými jsou např. chodba, šatny, WC, prostory recepce), zodpovědnost v tu chvíli přebírá osoba starší 18let (zákonný zástupce či pověřená osoba), která dítě přivedla či, doprovází a to i ve chvíli své nepřítomnosti v průběhu kurzu. Instruktor není zodpovědný za úrazy a škody způsobené nevhodným chováním, hrubou nekázní nebo neuposlechnutím pokynů instruktora. Instruktor smí vyloučit z kurzu účastníka, který svým nevhodným chováním nebo neuposlechnutím příkazů ohrožuje bezpečnost svoji nebo ostatních účastníků kurzu. Účastníci kurzu nesmí během kurzu lézt na stěně ani bouldrové stěně či campusu sami bez dozoru, nebo souhlasu instruktora.

PRAVIDLA A ZÁSADY ROZŠIŘUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD - PRO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A AKCE POŘÁDANÉ MIMO PROSTORY LEZECKÉ STĚNY

   V průběhu táborů, činností s nimi spojenými a akcemi pořádanými mimo stěnu se účastníci kurzu věnují a učí různým aktivitám spojeným s lezením, včetně jištění, nácviku kontrolovaného pádu apod. Povaha a program takových akcí je koncipována tak, že se účastníci účastní také doprovodných činností (např. návštěva jiných sportovišť, přesun na tato sportoviště, tedy transport dopravními prostředky, pohyb kolem táborového ohně atd.). Tyto činnosti mohou nést také určitý stupeň rizika. Osoby (instruktoři), které mají v dané době za účastníky odpovědnost, mohou jejich bezpečnost zajistit jedině, když se účastníci chovají a jednají dle jejich pokynů. Všichni účastníci výše uvedených akcí (za nezletilé děti jejich zákonní zástupci) jsou si plně vědomi všech nebezpečí a rizik vyplývajících z provádění těchto činností, včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví, a tuto skutečnost spolu se seznámením se s provozním řádem, jeho porozuměním a akceptování potvrzují odesláním přihlášky a zaplacením poplatku za daný kurz / akci.

PRAVIDLA A ZÁSADY ROZŠIŘUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD - ZÁVODY

   Závodní lezení a aktivity s tím spojené nesou díky své povaze větší míru rizika. Každý návštěvník (nejen závodníci, ale také doprovod) má při závodech zodpovědnost za svou bezpečnost a za případné úrazy a škody vzniklé při pobytu a aktivitách v prostorách stěny. Za nezletilé návštěvníky je za jejich bezpečnost a za jejich úrazy a škody vzniklé při pobytu a aktivitách v prostorách stěny zodpovědná osoba starší 18-ti let, která nezletilého návštěvníka doprovází, výjimkou je jediná situace, kdy je návštěvník jištěn na laně organizátorem závodu určeným provozovatelem. Skutečnost, že na stěně probíhá mimořádná situace (závod), se kterou jsou spojená zvýšená rizika pro všechny návštěvníky, má návštěvník možnost zjistit při vstupu do provozovny (prostor recepce, stěny) z informační cedule, či informováním se u služby (obsluhy recepce). Vstupem do prostoru lezecké stěny návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu ve všech jeho bodech.

OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZŮ, TÁBORŮ A AKCÍ ORGENIZOVANÝCH LEZECKOU STĚNOU KLADNO

   Slovo kurz může být pojem použit pro všechny sportovní činnosti, kroužky lezení, přednášky, semináře, tábory, sportovní lekce aj. pořádané lezeckou stěnou Kladno.

   Vznik smluvního vztahu, smluvní strany - Smluvní vztah mezi Lezeckou stěnou Kladno a účastníkem kurzu vzniká na základě písemné, telefonické nebo osobní objednávky účastníka kurzu a akceptace této objednávky Lezeckou stěnou Kladno. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu. Při objednání kurzu je účastník kurzu povinen upozornit na zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit průběh kurzu (epilepsie, srdeční obtíže, astma, atd.).

   Předmět plnění - Předmětem plnění je výuka sportovního lezení (lezení na umělé stěně, lezení na boulderingové stěně, nácvik jištění, lezecké hry a podobné aktivity), případně výuka lezení na skalách, v lezeckých kurzech pro veřejnost (dále jen „kurz“). Kurzy probíhají v prostorách Lezecké stěny Kladno na adrese Na Valmetce 3514, Kladno. V případě konání kurzu v jiných místech bude tato skutečnost účastníkům oznámena před zahájením kurzu.

   Cena a platební podmínky - Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzů, či dle předchozí domluvy. Platbu za kurz je možné provést hotově na recepci Lezecké stěny Kladno před začátkem kurzu. Lezecká stěna Kladno si může vyžádat zálohu, či úhradu předem.

   Storno podmínky - Objednání jakékoliv služby lezecké stěny je považováno za závazné (viz. vznik smluvního vztahu) a v případě zrušení je požadováno storno. 

   Storno podmínky kurzů lezení: 4 – 0 hodin před začátkem kurzu – poplatek 100 % z ceny kurzu, 12 – 5 hodin před začátkem kurzu – poplatek 50 % z ceny kurzu, 24 – 13 hodin před začátkem – poplatek 25 % z ceny kurzu. 

 

   Storno podmínky skupinových programů (školy a sportovní kluby): Zrušení programu méně než 72 hodin před začátkem programu – storno poplatek 700 Kč. Zrušení programu méně než 48 hodin před začátkem programu – storno poplatek 1000 Kč. Zrušení programu méně než 12 hodin před začátkem programu – storno poplatek 2000 Kč.

   Storno podmínky táborů: Vrácení částky ve 100 % výši - odhlášení dítěte minimálně 30 dní před začátkem tábora.  Vrácení částky v 50 % výši ceny tábora  - odhlášení dítěte z tábora 29-14 dní před začátkem. Vrácení částky v 40 % výši ceny tábora - odhlášení dítěte z tábora 13-7 dní před začátkem. Vrácení částky v 30 % výši ceny tábora - odhlášení dítěte z tábora 6 a méně dní před začátkem. Storno v případě nemoci - Vrácení částky v 90 % ceny tábora (bez ohledu na termín odhlášení) nutné předložení lékařské zprávy. 

   Storno podmínky jednodenního lezení na stěně, přespání, lezení na skalách a dalších akcí:     4 – 0 hodin před začátkem kurzu – poplatek 100 % z ceny kurzu, 12 – 5 hodin před začátkem kurzu – poplatek 50 % z ceny kurzu, 24 – 13 hodin před začátkem – poplatek 25 % z ceny kurzu. 

   Storno podmínky narozeninových oslav: 6 – 0 hodin před začátkem  – storno poplatek 100 % z celkové ceny. 12 – 7 hodin před začátkem – storno poplatek 75 % z celkové ceny. 24 – 13 hodin před začátkem – storno poplatek 50 % z celkové ceny. 48 – 25 hodin před začátkem – storno poplatek 25 % z celkové ceny. V případě objednávky dortu je storno poplatek 100 % již 5 dní před konáním oslavy.

V Kladně, dne 26.09.2013, naposledy aktualizováno dne 1.2.2024

Provozovatel: KLUB START- UP,  z.s. Dělnická 244, 272 01, IČ: 227 228 82

Předseda sdružení: Pavel Doležaladresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 904
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.